SARADNJA SA ELEKTROTEHNIČKIM FAKULTETOM

Kao vrhunska obrazovna i naučna institucija za oblast elektrotehnike, računarstva i softverskog inženjerstva, Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Beogradu uživa izuzetan ugled u našoj zemlji i svetu. Generacijama školujući najbolje kadrove i lidere, ovaj fakultet je prepoznat kao prirodan partner Zadužbine Miodraga Kostića u misiji razvoja znanja koja pomeraju granice.

Značaj ovog nekomercijalnog partnerstva ogledaće se, pre svega, u doprinosu obrazovanju, naučno-tehnološkom napretku Srbije i pokretanju talasa inovacija. Uspostavljena saradnja ima cilj da nastavnicima, studentima svih nivoa studija i postdoktorandima Elektrotehničkog fakulteta obezbedi savremeni prostor, opremu i najbolje uslove za rad i naučna istraživanja.

U budućoj zgradi Palate nauke nalaziće se 19 istraživačkih centara kojima će rukovoditi nastavnici Elektrotehničkog fakulteta. Istraživanja iz različitih naučnih oblasti sprovodiće se u preko 1.500m2 isključivo laboratorijskog prostora.

ISTRAŽIVAČKI CENTRI

Centar za razvoj softvera za projektovanje i upravljanje u elektroenergetici

prof. dr Zoran Radaković
redovni profesor na Katedri za energetske pretvarače i pogone

Istraživanja u cilju unapređenja softvera za proračune kod velikih energetskih transformatora. Primena u proizvodnom procesu i tokom rada na mreži.

Centar za lasersku tehniku i holografiju

prof. dr Peđa Mihailović
redovni profesor na Katedri za mikroelektroniku i tehničku fiziku

Istraživanja primene lasera u optoelektronskim mernim sistemima. Eksperimentalne provere i unapređenja optičkih mernih postavki sa naglaskom na holografske tehnike merenja.

Centar za ispitivanje električnih mašina i hibridnih pogona

doc. dr Miloš Ječmenica
docent na Katedri za energetske pretvarače i pogone

Razvoj novih tehnologija u energetskoj elektronici i električnim mašinama. Električni i hibridno-električni pogoni i energetska efikasnost u sistemima transporta i obnovljivim izvorima energije.

Centar za obradu informacija i komunikaciju inteligentnih objekata

prof. dr Dejan Drajić
redovni profesor na Katedri za telekomunikacije

Razvoj algoritama za komunikacione sisteme, inteligentne uređaje i pametne gradove. Primena mašinskog učenja u satelitskim telekomunikacijama i pouzdanom zapisu podataka.

Centar za hardversku obradu signala

doc. dr Dragomir El Mezeni
docent na Katedri za elektroniku

Razvoj algoritama i hardverskih arhitektura za digitalnu obradu signala. Primena u realizaciji fizičkog sloja telekomunikacionih sistema i kompjuterskoj viziji.

Centar za monitoring i dijagnostiku u elektroenergetici

prof. dr Mileta Žarković
vanredni profesor na Katedri za elektroenergetske sisteme

Unapređenje hardvera za monitoring elektroenergetske opreme. Razvoj algoritama za dijagnostiku stanja i održavanje elektroenergetske opreme u prenosnim i distributivnim sistemima.

Centar za inteligentne elektroenergetske mreže

doc.dr Goran Dobrić
docent na Katedri za elektroenergetske sistemе

Unapređenje postojećih i razvoj novih algoritama za optimalno upravljanje inteligentnim mrežama i mikromrežama. Simulacije i verifikacija algoritama za upravljanje ovim mrežama u realnom vremenu.

Centar za bežične, mobilne i IoT mreže i sisteme

prof. dr Aleksandar Nešković
redovni profesor na Katedri za telekomunikacije

Razvoj i primena modela zasnovanih na veštačkoj intelgenciji u bežičnim, mobilnim i IoT mrežama. Novi modeli za procenu izlaganja elektromagnetnim poljima mreža i rešenja za senzorske i IoT mreže.

Centar za neuromorfnu fotoniku

prof. dr Jasna Crnjanski
vanredni profesor na Katedri za mikroelektroniku i tehničku fiziku

Razvoj fotonskih neuromorfnih mreža za sisteme veštačke inteligencije i procesiranje podataka velikom brzinom. Hardverski akceleratori za primenu u biologiji, medicini, ekonomiji, meteorologiji, energetici.

ICT akademija

doc. dr Mladen Koprivica
docent na Katedri za telekomunikacije

Industrijski kursevi i praktične laboratorijske vežbe sa ciljem obrazovanja kadrova čija akademska znanja prate praktične veštine usklađene sa zahtevima tržišta rada. Sticanje industrijskih sertifikata.

Centar za 3D zvuk

prof. dr Dragana Šumarac Pavlović
redovni profesor na Katedri za telekomunikacije

Istraživanja 3D zvuka za primene u oblastima virtuelne i proširene realnosti, monitoringa u industriji i multimedijalnim projektima. Psihoakustika i uticaj buke na život u pametnim gradovima.

Centar za industrijski internet stvari

prof. dr Nenad Jovičić
vanredni profesor na Katedri za elektroniku

Istraživanja u oblasti „internet of things”. Primena u automatizaciji industrijskih procesa, pametnim gradovima i pametnoj poljoprivredi. Napredne tehnologije procesiranja signala i mašinskog učenja.

Centar za multimodalno biomedicinsko inženjerstvo

prof. dr Milica Janković
vanredni profesor na Katedri za signale i sisteme

Unapređenje dijagnostike i tretmana neurorazvojnih poremećaja. Interakcija čovek-mašina. Multimodalni pristupi za dizajniranje akvizicionih sistema i analizu podataka u oblastima primenjenog biomedicinskog inženjerstva.

Centar za primenjenu matematiku

prof. dr Branko Malešević
redovni profesor na Katedri za primenjenu matematiku

Istraživanja u oblasti primenjene i teorijske matematike u funkciji razvoja elektrotehnike i računarstva. Novi koncepti i istraživačke aktivnosti u matematici i pravljenju matematičkih softvera.

Centar za robotiku

prof. dr Kosta Jovanović
vanredni profesor na Katedri za signale i sisteme

Nove generacije kolaborativnih robota i unapređenje saradnje robota i čoveka. Primena u industriji u cilju povećanja efikasnosti i bezbednosti, i u medicini u cilju unapređenja procesa rehabilitacije.

Centar za industrijsku automatizaciju i obradu signala

prof. dr Goran Kvaščev
vanredni profesor na Katedri za signale i sisteme

Ispitivanje i razvoj algoritama upravljanja i obrade signala. Primena u termoenergetici, hidroenergetici i hemijskoj industriji. Neuralne mreže i duboko učenje za prepoznavanje oblika.

Centar za obradu podataka i kompleksne mreže

prof. dr Marko Mišić
vanredni profesor na Katedri za računarsku tehniku i informatiku

Istraživanja teorije mreža u analizi kompleksnih i socijalnih mreža, bioinformatike i mašinskog učenja. Modelovanje, detekcija i predikcija realnih događaja na bazi interakcija na društvenim mrežama.

Centar za primenu veštačke inteligencije

prof. dr Boško Nikolić
redovni profesor na Katedri za računarsku tehniku i informatiku

Novi algoritmi veštačke inteligencije i mašinskog učenja. Unapređenje inteligentne saradnje računara i čoveka. Primena u razvoju softverskih proizvoda i procesima analize ponašanja korisnika.

Inovacioni centar

Ilija Radovanović
Zamenik direktora Inovacionog centra ETF-a (ICEF)

Razvoj sistema i metoda za analizu pokreta snimljenih preciznim senzorskim sistemima. Automatska obrada signala i podrška odlučivanju primenom veštačke inteligencije. Primena u zdravstvu, sportu, gejmingu i drugim oblastima.

Centar za razvoj softvera za projektovanje i upravljanje u elektroenergetici

prof. dr Zoran Radaković
redovni profesor na Katedri za energetske pretvarače i pogone

Istraživanja u cilju unapređenja softvera za proračune kod velikih energetskih transformatora. Primena u proizvodnom procesu i tokom rada na mreži.

Centar za 3D zvuk

prof. dr Dragana Šumarac Pavlović
redovni profesor na Katedri za energtske pretvarače i pogone

Istraživanja 3D zvuka za primene u oblastima virtuelne i proširene realnosti, monitoringa u industriji i multimedijalnim projektima. Psihoakustika i uticaj buke na život u pametnim gradovima.

Centar za lasersku tehniku i holografiju

prof. dr Peđa Mihailović
redovni profesor na Katedri za mikroelektroniku i tehničku fiziku

Istraživanja primene lasera u optoelektronskim mernim sistemima. Eksperimentalne provere i unapređenja optičkih mernih postavki sa naglaskom na holografske tehnike merenja.

Centar za industrijski internet stvari

prof. dr Nenad Jovičić
vanredni profesor na Katedri za elektroniku

Istraživanja u oblasti „internet of things”. Primena u automatizaciji industrijskih procesa, pametnim gradovima i pametnoj poljoprivredi. Napredne tehnologije procesiranja signala i mašinskog učenja.

Centar za ispitivanje električnih mašina i hibridnih pogona

doc. dr Miloš Ječmenica
docent na Katedri za energetske pretvarače i pogone

Razvoj novih tehnologija u energetskoj elektronici i električnim mašinama. Električni i hibridno-električni pogoni i energetska efikasnost u sistemima transporta i obnovljivim izvorima energije.

Centar za multimodalno biomedicinsko inženjerstvo

prof. dr Milica Janković
vanredni profesor na Katedri za signale i sisteme

Unapređenje dijagnostike i tretmana neurorazvojnih poremećaja. Interakcija čovek-mašina. Multimodalni pristupi za dizajniranje akvizicionih sistema i analizu podataka u oblastima primenjenog biomedicinskog inženjerstva.

Centar za obradu informacija i komunikaciju inteligentnih objekata

prof. dr Dejan Drajić
redovni profesor na Katedri za telekomunikacije

Razvoj algoritama za komunikacione sisteme, inteligentne uređaje i pametne gradove. Primena mašinskog učenja u satelitskim telekomunikacijama i pouzdanom zapisu podataka.

Centar za primenjenu matematiku

prof. dr Branko Malešević
redovni profesor na Katedri za primenjenu matematiku

Istraživanja u oblasti primenjene i teorijske matematike u funkciji razvoja elektrotehnike i računarstva. Novi koncepti i istraživačke aktivnosti u matematici i pravljenju matematičkih softvera.

Centar za hardversku obradu signala

doc. dr Dragomir El Mezeni
docent na Katedri za elektroniku

Razvoj algoritama i hardverskih arhitektura za digitalnu obradu signala. Primena u realizaciji fizičkog sloja telekomunikacionih sistema i kompjuterskoj viziji.

Centar za robotiku

prof. dr Kosta Jovanović
vanredni profesor na Katedri za signale i sisteme

Nove generacije kolaborativnih robota i unapređenje saradnje robota i čoveka. Primena u industriji u cilju povećanja efikasnosti i bezbednosti, i u medicini u cilju unapređenja procesa rehabilitacije.

Centar za monitoring i dijagnostiku u elektroenergetici

prof. dr Mileta Žarković
vanredni profesor na Katedri za elektroenergetske sisteme

Unapređenje hardvera za monitoring elektroenergetske opreme. Razvoj algoritama za dijagnostiku stanja i održavanje elektroenergetske opreme u prenosnim i distributivnim sistemima.

Centar za industrijsku automatizaciju i obradu signala

prof. dr Goran Kvaščev
vanredni profesor na Katedri za signale i sisteme

Ispitivanje i razvoj algoritama upravljanja i obrade signala. Primena u termoenergetici, hidroenergetici i hemijskoj industriji. Neuralne mreže i duboko učenje za prepoznavanje oblika.

Centar za inteligentne elektroenergetske mreže

doc.dr Goran Dobrić
docent na Katedri za elektroenergetske sistemе

Unapređenje postojećih i razvoj novih algoritama za optimalno upravljanje inteligentnim mrežama i mikromrežama. Simulacije i verifikacija algoritama za upravljanje ovim mrežama u realnom vremenu.

Centar za obradu podataka i kompleksne mreže

prof. dr Marko Mišić
vanredni profesor na Katedri za računarsku tehniku i informatiku

Istraživanja teorije mreža u analizi kompleksnih i socijalnih mreža, bioinformatike i mašinskog učenja. Modelovanje, detekcija i predikcija realnih događaja na bazi interakcija na društvenim mrežama.

Centar za bežične, mobilne i IoT mreže i sisteme

prof. dr Aleksandar Nešković
redovni profesor na Katedri za telekomunikacije

Razvoj i primena modela zasnovanih na veštačkoj intelgenciji u bežičnim, mobilnim i IoT mrežama. Novi modeli za procenu izlaganja elektromagnetnim poljima mreža i rešenja za senzorske i IoT mreže.

Centar za primenu veštačke inteligencije

prof. dr Boško Nikolić
redovni profesor na Katedri za računarsku tehniku i informatiku

Novi algoritmi veštačke inteligencije i mašinskog učenja. Unapređenje inteligentne saradnje računara i čoveka. Primena u razvoju softverskih proizvoda i procesima analize ponašanja korisnika.

Centar za neuromorfnu fotoniku

prof. dr Jasna Crnjanski
vanredni profesor na Katedri za mikroelektroniku i tehničku fiziku

Razvoj fotonskih neuromorfnih mreža za sisteme veštačke inteligencije i procesiranje podataka velikom brzinom. Hardverski akceleratori za primenu u biologiji, medicini, ekonomiji, meteorologiji, energetici.

Inovacioni centar

Ilija Radovanović
Zamenik direktora Inovacionog centra ETF-a (ICEF)

Razvoj sistema i metoda za analizu pokreta snimljenih preciznim senzorskim sistemima. Automatska obrada signala i podrška odlučivanju primenom veštačke inteligencije. Primena u zdravstvu, sportu, gejmingu i drugim oblastima.

ICT akademija

doc. dr Mladen Koprivica
docent na Katedri za telekomunikacije

Industrijski kursevi i praktične laboratorijske vežbe sa ciljem obrazovanja kadrova čija akademska znanja prate praktične veštine usklađene sa zahtevima tržišta rada. Sticanje industrijskih sertifikata.